Etiska riktlinjer

BARNKONVENTIONEN
FFA Global tillämpar barnkonventionen i alla sina verksamheter. Varje deltagare bemöts alltid med tolerans, förståelse, lyhördhet och respekt för enskild värdegrund. Barnkonventionen innehåller 54 artiklar, som alla är lika viktiga och utgör en helhet, men det finns fyra grundläggande och vägledande principer som alltid ska beaktas när det handlar om frågor som rör barn. Dessa är:
- Alla barn har samma rättigheter och lika värde.
- Barnets bästa ska beaktas vid alla beslut som rör barn.
- Alla barn har rätt till liv och utveckling.
- Alla barn har rätt att uttrycka sin mening och få den respekterad.

I TRYGGA HÄNDER
I FFA Globals arbete tillämpas “I Trygga Händer; etiska riktlinjer för barn- och ungdomsarbete”, som utarbetats av Frälsningsarmén i Sverige.

safehands

Change this in Theme Options
Change this in Theme Options